Jak správně zvolit hasicí přístroj?

Hasicí přístroje jsou jedny z věcných prostředků požární ochrany (PO). Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje. Hasicí přístroj je nádoba naplněná hasivem a opatřená zařízením, kterým se přístroj uvádí v činnost. Hasivo se samočinně vytlačuje z nádoby trvalým tlakem z vložené patrony či láhve nebo tlakem vyvinutým chemickou reakcí. Hasicí přístroje jsou přenosné – někdy nazýváme jako ruční, přívěsné a přípojné.

Druhy hasicích přístrojů:

Pěnové hasicí přístroje

Ideální použití:
Hořlavé kapaliny nemísící se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.)
TŘÍDA POŽÁRU: A, B

Vhodné na:
Sklady, komerční objekty, domácnosti
Pevné látky (dřevo, papír, uhlí, textilie, pryž)

Nevhodné na:
Hořlavé kapaliny nízkovroucí a mísící se s vodou (alkoholy)
Hořlavé plyny a kovy

Nesmí se používat na:
Elektrická zařízení pod napětím a v jejich blízkosti
Hořlavé kovy (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem)

Práškové hasící přístroje

Ideální použití:
Průmysl, obchod, energetika, důlní hornictví, olejové a plynové kotelny
Kanceláře, knihovny, rodinné domy, rekreační objekty, garáže.
TŘÍDA POŽÁRU: A, B, C

Vhodné na:
Úřady, sklady, archívy, obchodní domy, školy, hotely, nemocnice
Chaty, sklepy, dílny
Železniční přeprava, automobily
Tam, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou
K hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z min. vzdálenosti 1 m

Nevhodné na:
Jemná mechanika a elektronika
Telefonní ústředny, elektrické rozvodny
Místnosti, kde jsou přístroje citlivé na prach

Nesmí se používat na:
Lehké hořlavé a alkalické kovy
Volně ložené sypké materiály
Prach (nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru)

Sněhové hasící přístroje

Ideální použití:
Elektrická zařízení pod napětím (výpočetní střediska, telefonní ústředny,energetická centra)
Hořlavé plyny

Vhodné na:
Laboratoře, potravinářství, energetika
Prostory s jemnou mechanikou, elektronickými zařízeními
Hořlavé kapaliny
Tam, kde by neměly zůstat zbytky hasební látky

Nevhodné na:
Pevné látky typu dřeva, textilií, uhlí (možnost opětovného vznícení od zahřátých konstrukcí)
Na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu
V uzavřených prostorách s výskytem osob (nebezpečí udušení CO2)

Nesmí se používat na:
Hořlavý prach
Hořlavé a alkalické kovy
Sypké látky (nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru)
POZOR! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!

Vodní hasící přístroje

Ideální použití:
Pevné hořlavé látky organického původu, které žhnou
(dřevo, papír, sláma,uhlí, textil apod.)

Vhodné na:
Papírenský a dřevařský průmysl
Sklady pevných hořlavých látek
Školy, archívy
Hořlavé kapaliny rozpustné ve vodě (alkoholy, ketony)

Nevhodné na:

Hořlavé kapaliny nemísící se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje)
Hořlavé plyny
Cenné materiály a zařízení kde je nebezpečí škod promáčením

Nesmí se používat na:
Elektrická zařízení pod napětím a v jejich blízkosti
Lehké a alkalické kovy
Látky prudce reagující s vodou

Halotronové hasící přístroje

Vhodné na:
Jemné mechaniky a elektroniky počítačů automobilů
Elektrických zařízení pod proudem
Archivů a cenných materiálů
Dá se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek.
POZOR! Nepoužívejte v uzavřených prostorech bez větrání - hrozí poškození Vašeho zdraví!

Nesmí se používat na:
Pevné žhnoucí látky


Vybavení staveb hasicími přístroji dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Rodinný dům
Rodinný dům musí být vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A.

Bytový dům
Ve stavbách bytových domů musí být instalovány přenosné hasicí přístroje v množství a druzích takto:
a) jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie,
b) jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu,
c) jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy u požárních úseků určených pro skladování, je-li jejich půdorysná plocha větší než 20 m2,
d) další přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy všech podlaží domu, přičemž se do této plochy nezapočítávají plochy bytů.

Ubytovací zařízení
Ve stavbách ubytovacích zařízení musí být instalovány přenosné hasicí přístroje v množství a druzích takto:
a) v požárních úsecích určených pro ubytování jeden přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 21A na každých započatých 12 ubytovaných osob, při vzájemné vzdálenosti přenosných hasicích přístrojů menší než 25 m, avšak vždy jeden na podlaží, obdobné platí i pro požární úseky určené pro ubytování ve stavbách jiného účelu,
b) v požárních úsecích určených pro skladování a v provozech souvisejících s ubytováním o půdorysné ploše nad 20 m2 jeden hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo práškový přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 34A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy,
c) jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie, d) jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu.

Garáž
Ve stavbách garáží musí být instalovány tyto přenosné hasicí přístroje:
a) v jednotlivých garážích jeden přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183 B pro každý samostatně oddělený prostor (stání),
b) v řadových garážích jeden přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183 B pro každý samostatně oddělený prostor (stání),
c) v hromadných a v řadových garážích (ve společném prostoru pro více stání) jeden přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183 B na prvních započatých 10 stání a další stejný přenosný hasicí přístroj na každých započatých 20 stání v jedné výškové úrovni (podlaží).

Prodejní stánek
Prodejní stánek, který je stavbou podle zvláštního právního předpisu, musí být vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem vodním nebo pěnovým s hasicí schopností nejméně 13A nebo přenosným hasicím přístrojem práškovým s hasicí schopností nejméně 21A.