Revize hasicích přístrojů

246 VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra

§9 

Hasicí přístroje

            (1) Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

            (2) Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

            (3) Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění.

            (4) Při kontrole, údržbě a opravách hasicího přístroje je možno nahradit jednotlivé díly, součásti, náplně a příslušenství (např. typový štítek, hasební látku, výtlačný plyn) jen komponenty odpovídajícími technickým podmínkám výrobce.

            (5) Periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů

  1. a) vodních a pěnových jednou za 3 roky,
  2. b) ostatních jednou za 5 let.

 

(6) Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří hasicí přístroj plombou spouštěcí armatury a trvale čitelným kontrolním štítkem tak, aby byl viditelný při pohledu na instalovaný hasicí přístroj, nevylučuje-li to konstrukční provedení hasicího přístroje. Kontrolní štítek nesmí zasahovat do typového štítku a překrývat výrobní číslo hasicího přístroje.

            (7) Na kontrolním štítku se vyznačuje měsíc a rok provedení úkonu podle odstavce 6, termín příští kontroly nebo příští periodické zkoušky a údaje, podle nichž lze identifikovat osobu, která úkon podle odstavce 6 provedla, a to jméno a příjmení této osoby, popřípadě u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

            (8) Doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravách hasicích přístrojů vždy obsahuje následující údaje:

  1. a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání vlastníka (uživatele) hasicího

    přístroje a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci

    též údaj o tomto zápisu; je-li vlastníkem (uživatelem) hasicího přístroje fyzická osoba, také

    jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,

  1. b) adresu objektu, ve kterém byl hasicí přístroj instalován, není-li shodná s adresou podle

    písmene a),

  1. c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, výrobní číslo nádoby kontrolovaného

    hasicího přístroje,

  1. d) datum provedení a další údaje o kontrole provozuschopnosti, údržbě nebo opravě, jejím

     výsledku a vyjádření o provozuschopnosti hasicího přístroje,

  1. e) potvrzení podle § 10 odst. 2, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu

    provozuschopnosti provedla, u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo

    místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné

    evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho

    zaměstnavatele.

 

(9) Osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu, vyřadí z používání hasicí přístroj

a) vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit, nebo

  1. b) ten, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby, nebo
  2. c) starší 20 let, s výjimkou hasicího přístroje CO2, který se vyřazuje z používání, je-li starší 40

    let.

Ten, kdo vyřadil hasicí přístroj z používání, vystaví jeho vlastníku nebo uživateli doklad s uvedením důvodu vyřazení.