Revize hasicích přístrojů

246 VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra

§9 

Hasicí přístroje

            (1) Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

            (2) Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

            (3) Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění.

            (4) Při kontrole, údržbě a opravách hasicího přístroje je možno nahradit jednotlivé díly, součásti, náplně a příslušenství (např. typový štítek, hasební látku, výtlačný plyn) jen komponenty odpovídajícími technickým podmínkám výrobce.

            (5) Periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů

  1. a) vodních a pěnových jednou za 3 roky,
  2. b) ostatních jednou za 5 let.

 

(6) Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří hasicí přístroj plombou spouštěcí armatury a trvale čitelným kontrolním štítkem tak, aby byl viditelný při pohledu na instalovaný hasicí přístroj, nevylučuje-li to konstrukční provedení hasicího přístroje. Kontrolní štítek nesmí zasahovat do typového štítku a překrývat výrobní číslo hasicího přístroje.

            (7) Na kontrolním štítku se vyznačuje měsíc a rok provedení úkonu podle odstavce 6, termín příští kontroly nebo příští periodické zkoušky a údaje, podle nichž lze identifikovat osobu, která úkon podle odstavce 6 provedla, a to jméno a příjmení této osoby, popřípadě u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

            (8) Doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravách hasicích přístrojů vždy obsahuje následující údaje:

  1. a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání vlastníka (uživatele) hasicího

    přístroje a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci

    též údaj o tomto zápisu; je-li vlastníkem (uživatelem) hasicího přístroje fyzická osoba, také

    jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,

  1. b) adresu objektu, ve kterém byl hasicí přístroj instalován, není-li shodná s adresou podle

    písmene a),

  1. c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, výrobní číslo nádoby kontrolovaného

    hasicího přístroje,

  1. d) datum provedení a další údaje o kontrole provozuschopnosti, údržbě nebo opravě, jejím

     výsledku a vyjádření o provozuschopnosti hasicího přístroje,

  1. e) potvrzení podle § 10 odst. 2, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu

    provozuschopnosti provedla, u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo

    místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné

    evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho

    zaměstnavatele.

 

(9) Osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu, vyřadí z používání hasicí přístroj

a) vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit, nebo

  1. b) ten, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby, nebo
  2. c) starší 20 let, s výjimkou hasicího přístroje CO2, který se vyřazuje z používání, je-li starší 40

    let.

Ten, kdo vyřadil hasicí přístroj z používání, vystaví jeho vlastníku nebo uživateli doklad s uvedením důvodu vyřazení.

 

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení