Kontrola požárních dveří

Požární dveře, včetně jejich funkčního vybavení, jsou ve smyslu písm. d), odst. (4), § 2, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, požárně bezpečnostním zařízením pro únik osob při požáru.

Rozlišujeme dva základní druhy požárních dveří:

  • požární dveře, které brání šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích, označované značkou EI;
  • požární dveře, které omezují šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích, označované značkou EW.

Klasické požární dveře, ať už v provedení EI nebo EW, nebrání šíření zplodin hoření, tj. kouř může pronikat, sice v omezené míře, i přes požární dveře.

Jednou ze základních povinností každé právnické osoby a podnikající fyzické osoby je, udržovat v provozuschopném stavu, provozovaná požárně bezpečnostní zařízení. Tuto povinnost ukládá písm. a), odst. (1), § 5, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení blíže řeší § 7, vyhlášky č. 246/2001 Sb. Z této vyhlášky plyne povinnost, provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, tj. včetně požárních dveří, alespoň 1x za rok a to v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce dveří.

O provedené kontrole provozuschopnosti vypracujeme doklad, který odpovídá požadavkům vyhlášky.

Kontroly můžete objednat na emailu: info@hasicipristroje.cz 

Záznamy nebyly nalezeny...