Služby BOZP a PO

Dodržováním zákonných ustanovení chráníte životy a zdraví svých zaměstnanců a zabezpečujete majetek firmy

V této oblasti poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochraně. Našimi klienty jsou OSVČ, menší a střední firmy. Své služby zajišťujeme externě na profesionální úrovni a spoluprací s námi splníte všechny zákonné požadavky BOZP a PO. Služby nabízíme především v Praze, Středočeském a Libereckém kraji. 

Seznámíme Vás s povinnostmi, které Vám ukládá  zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, další zákony, vyhlášky a nařízení vlády, zákon 133/1985 Sb., zákon 425/1990 Sb., zákon 40/1994 Sb., zákon 203/1994 Sb., zákon 163/1998 Sb., zákon 71/2000 Sb. a zákon 237/2000 Sb.

    • poradíme Vám s plněním zákonných povinností
    • vyhodnotíme Váš stávající systém, provedeme Audit BOZP a PO
    • zpracujeme pro Vás celou agendu BOZP a PO
    • proškolíme Vás 
    • provedeme revize hasicích přístrojů, hydrantových systémů, požárních ucpávek a požárních dveří
    • dodáme výstražné značení
    • účastníme se při jednáních a kontrolách státních úřadů (OIP, HZS a jiné).

V oblasti PO zpracujeme:

  • začlenění do kategorie požárního nebezpečí
  • požární řády, požární poplachové směrnice, řád ohlašovny požáru, evakuační plány
  • směrnice zabezpečení požární ochrany
  • dokumentaci zdolávání požáru

V oblasti BOZP zpracujeme:

   • Vyhledávání a analýza rizik BOZP a návrhy na opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci
   • provedeme kategorizaci prací
   • směrnice pro řízení BOZP, směrnice pro přidělování OOPP, traumatologický plán, provozní řády, dopravní řády, místní řády skladů, směrnice práce zakázané ženám a mladistvým, směrnice a evidence pracovních úrazů
   • bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
   • harmonogram preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců

Z kontroly vypracujeme zprávu a navrhneme opatření k odstranění nedostatků.

Disponujeme těmito osvědčeními:

 • Osvědčení o odborné způsobilosti podle § 11,odst.2 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru koordinace BOZP na stavbách.
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru Prevence rizik v oblasti BOZP dle zákona 309/2006 Sb.
 • Oprávnění pro kontroly, údržbu a opakované plnění hasicích přístrojů. 

Služby si můžete objednat na emailu: info@hasicipristroje.cz