Kontrola požárních ucpávek

Požární ucpávky zamezují šíření požáru do sousedních požárních úseků v místech, kde je celistvost požárně dělící konstrukce porušena prostupem technologických rozvodů, konstrukčních prvků, stavební a dilatační sparou. Požární odolnost stavby definuje norma ČSN EN 13501, která stanovuje, že prostupy rozvodů instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny ucpávkami tak, aby se zamezilo šíření požáru po daných rozvodech a prostupech. 

 Přehled podkladů, které byste měli obdržet při dodávce:

  • technické listy použitého systému
  • certifikát použitého systému
  • kopie osvědčení zhotovitele
  • tabulka prostupů (při větším počtu)
  • u každého prostupu - identifikační štítek s údaji o použitém materiálu a zhotoviteli prostupu

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení a tím pádem i požárních klapek, požárních přepážek a ucpávek a případně systémů a prvků zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (například požární nátěry) se provádí dle vyhlášky č.246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně 1x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Po provedené kontrole se vystavuje doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, který musí obsahovat minimálně předepsané údaje uvedenou vyhláškou.

Kontroly můžete objednat na emailu: info@hasicipristroje.cz 

Záznamy nebyly nalezeny...