Třídy požárů a čím je hasit

Když začne hořet, víte, jaký máte použít hasicí přístroj? Správný výběr záleží na tom, o jakou třídu požáru se jedná. 

Třídy požárů:

  • Požár třídy A (pevné látky)
  • Požár třídy B (kapaliny)
  • Požár třídy C (plyny)
  • Požár třídy D (kovy)
  • Požár třídy F (horké oleje a tuky)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída A (pevné látky) 
Požáry pevných látek hořících plamenem, jejich hoření je zpravidla provázeno žhnutím – papír, dřevo, sláma, uhlí, textil, plasty, látky organického původu.  Jedná se o jeden z nejběžnějších typů ohně, protože pevné látky jsou nejběžnějším typem paliva.
Čím hasit?: hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

Třída B (kapaliny)
Požáry kapalných látek a látek přecházejících do kapalného stavu – benzín, nafta, olej, mazadla, barvy, laky, ředidla, alkohol, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, čistící prostředky aj. Je velmi důležité vědět jaké hořlavé kapaliny používáte, skladujete nebo uchováváte na pracovišti. Vždy je uchovávejte v označených originálních nádobách a mimo zdroje vznícení!
Čím hasit?: hasicí přístroje pěnové, práškové, sněhové.

Třída C (plyny)
Požáry plynných látek hořících plamenem – propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, vodík, metan, butan, LPG nebo jiné druhy plynů tvořící hořlavou nebo výbušnou atmosféru. Skladované plyny uchovávejte v uzavřených, originálních nádobách v bezpečném skladovacím prostoru a zajistěte, aby práce s plynem prováděly pouze kompetentní osoby.
Čím hasit?: hasicí přístroje práškové. ALE POZOR jedinou bezpečnou metodou ke zvládnutí je většinou uzavření přívodu plynu.

Třída D (kovy)
Požár lehkých a alkalických kovů - hořčík a jeho slitiny s hliníkem, lithium, sodík, draslík a další. Kovy jsou také dobrými vodiči, které pomáhají šíření ohně. Všechny kovy měknou a tají při vysoké teplotě.
Čím hasit?: Speciální suchá hasiva, speciální prášky. Nejběžnější metodou hašení požáru hořlavého kovu je zakrytí hořícího materiálu suchým práškem, například pískem, který s materiálem nereaguje.

Třída F (horké oleje a tuky)
Požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních). Tuky a oleje rostlinné, slunečnicové, olivové, kukuřičný olej, sádlo a máslo).
Čím hasit?: pouze hasicí přístroje se speciálními aditivy.