Co obnáší kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů?

Při pravidelné roční kontrole hasicích přístrojů se provádí vizuální prohlídka stavu hasicího přístroje. Jeho umístění, zajištění proti pádu, stav povrchové úpravy a projevů koroze, zda je čitelné výrobní číslo včetně roku výroby, typový štítek výrobce. 

Kontroluje se stav tlaku (manometrem), kontrola stavu a průchodnosti hadice - zaměření na praskliny, vyboulení, poškození závitu. 

 

Při periodické zkoušce se provádí: 

- vizuální prohlídka stavu hasicího přístroje

- kontrola obsahu nádoby

- zkouška pevnosti a těsnosti nádoby

- zkouška pojistného ventilu

- zkouška těsnosti spouštěcí aparatury nebo ventilu 

 

Po provedené kontrole se hasicí přístroj opatří kontrolním štítkem s datem provedené kontroly a datem kontroly příští. Na štítku jsou uvedeny údaje, podle kterých lze identifikovat, kdo kontrolu prováděl. 

Následně se sepíše doklad o kontrole provozuschopnosti hasicího přístroje.