Kontrola hasicích přístrojů

Každý provozovatel (majitel) hasicího přístroje je dle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, §5, odst. 1, písm. a) povinen udržovat hasicí přístroje v provozuschopném stavu. Provozuschopnost hasicích přístrojů je nutné kontrolovat v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. o požární prevenci, §9 prostřednictvím revizního technika.

Kontroly hasicích přístrojů jsou kontroly provozuschopnosti a periodické zkoušky. Kontrola provozuschopnosti se provádí minimálně 1x ročně. Periodické zkoušky spolu s tlakovými zkouškami se provádějí u vodních a pěnových hasicích přístrojů 1x za 3 roky, u ostatních typů 1x za 5 let.

Naše společnost nabízí služby zajištění kontrol provozuschopnosti hasicích přístrojů, jejich oprav, zajištění servisu, tlakových zkoušek, plnění po použití a vyřazení z užívání.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce:

  • po každém jeho použití,
  • vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození),
  • nejméně 1 x za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší,
  • první kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Periodická zkouška je součástí údržby hasicích přístrojů. Provádí se u:

  • vodních a pěnových 1 x za 3 roky,
  • ostatních 1 x za 5 let.
HP servis www.hasicipristroje.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!